-Stworzenie struktury organizacyjnej dla realizacji celów projektu – w ramach tego etapu zostanie stworzona i powołana struktura organizacyjna, na której czele stał będzie koordynator (4 spotkania robocze zespołu zarządzającego).

Działania promocyjno-informacyjne będą prowadzone przez Wnioskodawcę i partnerów przez cały okres realizacji Projektu. Zostaną one zintensyfikowane na początku realizacji przedsięwzięcia (poinformowanie opinii publicznej i potencjalnych uczestników projektu o realizowanych w jego ramach inicjatywach) oraz pod koniec projektu (promocja osiągniętych wskaźników).

Punkty konsultacyjne OZE oraz 3 języczny portal – transgraniczne kompleksowe źródło informacji o odnawialnych źródłach energii  

Analiza potencjału OZE w kontekście współpracy transgranicznej PL-UA w 2 regionach
W ramach projektu Wnioskodawca i partnerzy we współpracy z ekspertami wspólnie wypracują metodologię i narzędzia badawcze do analizy potencjału odnawialnych źródeł energii regionu krośnieńsko-przemyskiego i lwowskiego m.in. pod kątem:

Przeprowadzenie seminariów i konferencji tematycznych dla grup docelowych i beneficjentów końcowych
Na obszarze 2 regionów objętych działaniami projektu zostanie przeprowadzonych 6 seminariów

Opracowanie praktycznego przewodnika rozwoju OZE wraz z przykładami dobrych praktyk
W ramach projektu Wnioskodawca i partnerzy we współpracy z ekspertami wspólnie opracują praktyczny przewodnik rozwoju OZE obejmujący zagadnienia m.in.