TYTUŁ PROJEKTU:
„FARADAY” - Budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE

 

Priorytet 2. Poprawa jakości życia,

Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym.

Całkowita wartość  projektu:  322 249,43 EUR, w tym ze środków Unii Europejskiej 290 024,49   EUR.

TERMIN REALIZACJI:

- Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2013r. do 31.03.2015r.

KRAJE:

- Polska

- Ukraina

 

REGIONY DZIŁANIA:
-
Podregion krośnieńsko- przemyski

- Obwód Lwowski

 

CEL OGÓLNY:

Poprawa warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze 2 regionów objętych projektem przyczyniające się do rozwoju społeczno – gospodarczego podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce i obwodu lwowskiego na Ukrainie. Poprzez realizację wspólnej inicjatywy instytucji wspierających rozwój Odnawialnych źródeł energii.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.    Rozwój podmiotów wspierających przedsiębiorców, administracje publiczną, NGO, Uczelnie w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
2.    Uściślenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną, uczelniami i NGO oraz instytucjami wspierającymi OZE (klastrami) z 2 przygranicznych regionów. 
3.    Zdobycie przez przedsiębiorców, administracje publiczną, NGO, Uczelnie oraz Instytucje wpierające OZE z 2 przygranicznych regionów trwałych kontaktów oraz niezbędnej wiedzy,  umiejętności i świadomości dotyczących szerszego wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii i prowadzenia współpracy transgranicznej opartych na przeprowadzonej w ramach projektu analizie w 2 regionach.
4.    Popularyzacja i wzrost promocji wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dostępu do informacji na temat OZE w 2 regionach objętych projektem.
Cele szczegółowe projektu wpływają w bezpośredni sposób na realizację założonego celu ogólnego oraz wynikają ze zdefiniowanych problemów grup docelowych przedsięwzięcia. Cele projektu przyczynią się do wsparcia przedsiębiorców, administracji publicznej, NGO, Uczelni z 2 regionów w działaniach na rzecz uściślenia między nimi współpracy, do poprawy warunków rozwoju OZE, wsparcia procesów tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju OZE. Wsparcie przewidziane w projekcie zaszczepi przekonanie o zasadności i celowości nawiązywania współpracy transgranicznej.
W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane konferencje, seminaria, opracowane publikacje, materiały promocyjne, portal internetowy, analiza potencjału OZE, Study visits i Targi. Wszystko to prowadzić będzie do budowy klimatu sprzyjającego kooperacji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy grupami docelowymi z 3 regionów objętych projektem.

PROJEKT ZAKŁADA:

- Wsparcie klastrów odnawialnych źródeł energii;
- Analiza potencjału odnawialnych źródeł energii w kontekście współpracy transgranicznej

   PL-UA;
- Seminaria i konferencje tematyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii;
- Wizyty studyjne mające na celu wymianę dobrych praktyk;
- Targi odnawialnych źródeł energii; 
- Opracowanie Praktycznego Przewodnika Rozwoju odnawialnych źródeł energii;
- Utworzenie 3-języcznego portalu internetowego z platformą e-learningową oraz bazą

   współpracy transgranicznej z zakresu odnawialnych źródeł energii;
- Utworzenie punktów konsultacyjnych odnawialnych źródeł energii.

PARTNERZY:

Partner Wiodący: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;

Partner 1: Podkarpacka Ekoenergetyka;

Partner 2:"Agency of European Innovations” Lwów.

GRUPA DOCELOWA:

- Przedsiębiorcy;

- Administracja publiczna;

- Organizacje pozarządowe;
- Instytucje promujące odnawialne źródła energii;
które posiadają siedzibę na terenie podregiony krośnieńsko-przemyskiego w Polsce lub obwodu Lwowskiego na Ukrainie;

- Organizacje pozarządowe promujące odnawialne źródła energii;

- Uczelnie mający siedzibę na terenie jednego z dwóch obszarów.

KOŃCOWI BENEFICJENCI:

Wspierane w ramach projektu klastry energii odnawialnej zajmujące się wsparciem przedsiębiorstw NGO, JST, uczelni, a także inne organizacje, które w swojej działalności odnoszą się do kwestii promowania odnawialnych źródeł energii na obszarach realizacji projektu.

BIURO PROJEKTU:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów
Tel.: (017) 86 76 216, (017) 86 76 229
Fax.: (017) 85 20 611