Opis i zakres przedmiotu zamówienia

 • Instalacja mobilna OZE i serwis internetowy do Projektu „FARADAY” – budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE

 • 1.    OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uruchomienie trójjęzycznego portalu internetowego
  (w j. polskim, ukraińskim i angielskim), platformy e-learningowej oraz dostarczenie przenośnej instalacji OZE i sprzętu komputerowego zasilanego z OZE dla projektu „FARADAY” – budowa trwałych mechanizmów współpracy transgranicznej w obszarze OZE. Niniejszy projekt jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013, priorytet 2. Poprawa jakości życia, Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym i jest realizowany w okresie od  01 października 2013r. do 31 marca 2015r.

 • Zakres realizacji przedmiotu zamówienia dla portalu internetowego obejmuje:
  a)    Obróbkę i przygotowanie fotografii własnych;
  b)    Obróbkę i umieszczenie logotypów dostarczonych przez Zamawiającego;
  c)    Wykonanie co najmniej 3 różnych projektów graficznych dla portalu internetowego,
  z których Zamawiający wybierze 1 projekt do realizacji w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia przedstawienia;
  d)    Przygotowanie portalu internetowego w 3 językach (polskim, angielskim i ukraińskim);
  e)    Uruchomienie portalu, przez co rozumie się zainstalowanie Aplikacji na wskazanym serwerze oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnie działających kont dostępu do panelu administracyjnego;
  f)    Portal internetowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na wskazanym serwerze przez okres trwania i trwałości projektu.
  g)    Portal internetowy będzie prezentował on-line część danych z monitoringu mobilnej instalacji OZE – profil produkcji i zużycia energii. Opracowanie formatu wymiany danych oraz zapewnienie integralności i transferu danych należy do Wykonawcy.
  h)    System zapewni rejestrację i prezentację danych historycznych części danych z monitoringu mobilnej instalacji OZE – profil produkcji i zużycia energii.
 • Zakres realizacji przedmiotu zamówienia dla platformy e-learningowej:
  i)    Obróbkę i przygotowanie elementów graficznych;
  j)    Obróbkę i umieszczenie logotypów dostarczonych przez Zamawiającego;
  k)    Wykonanie, co najmniej 3 różnych projektów układu graficznego dla platformy e-learning,
  z których Zamawiający wybierze 1 projekt do realizacji;
  l)    Przygotowanie portalu internetowego w 3 językach (polskim, angielskim i ukraińskim);
  m)    Uruchomienie platformy e-learning, przez co rozumie się zainstalowanie Aplikacji na serwerze oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnie działających kont dostępu do panelu administracyjnego;
  n)    Platforma e-learningowa będzie utrzymana przez Wykonawcę na wskazanym serwerze przez okres trwania i trwałości projektu.
  o)    Plaforma e-learningowa zapewni możliwość zarejestrowania się przez instytucję na portalu projektu, opisania przedmiotu prowadzonej działalności oraz zakresu i formy pożądanej, przyszłej współpracy z partnerem zagranicznym (każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez administratora portalu).
  p)    Plaforma e-learningowa zapewni możliwość przypisania poziomu użytkownika warunkującego dostęp do zasobów.
  q)    Plaforma e-learningowa zapewni zweryfikowanym użytkownikom pełny dostęp do danych z monitoringu mobilnej instalacji OZE – profil produkcji i zużycia energii w trybie on-line oraz dane historyczne. Opracowanie formatu wymiany danych oraz zapewnienie integralności i transferu danych należy do Wykonawcy.
  r)    System zapewni rejestrację i prezentację danych historycznych części danych z monitoringu mobilnej instalacji OZE – profil produkcji i zużycia energii.
  s)    Plaforma pozwoli instytucjom objętym projektem zwiększyć wiedzę i umiejętności oraz nawiązać ze sobą kontakty.
  t)    Plaforma zapewni sprawną komunikację instytucjom objętym projektem.
 • Zakres realizacji przedmiotu zamówienia dla przenośnej instalacji OZE:
  u)    Opracowanie koncepcji funkcjonalnej i projektu przenośnej instalacji OZE
  v)    Dostarczenie elementów instalacji
  a.    min 3 panele fotowoltaiczne (600Wp)
  b.    mała turbina wiatrowa
  c.    inwertery zapewniające połączenie paneli i turbiny z siecią 230V w układzie on-grid – wymagane połączenie przy użyciu standardowej wtyczki.
  d.    Akumulator min 50Ah z inwerterem (pełny sinus) 230V o mocy min. 600W do zasilania sprzętu komputerowego i oświetlenia LED
  e.    Min. 6 przenośnych opraw oświetleniowych ze źródłami LED o mocy nie mniejszej jak 10W każde.
  f.    System akwizycji danych zapewniający rejestrację i gromadzenie danych odnośnie ilości produkowanej i zużywanej energii oraz profile produkcji i zużycia. Każdy element ma być monitorowany i zarządzany indywidualnie.
  g.    System pomiaru siły wiatru i natężenia promieniowania słonecznego.
  h.    Kamera IP monitorująca pracę instalacji
  i.    Kompletny mobilny zestaw hybrydowy (Panel PV, mała turbina wiatrowa, akumulator, sterownik i źródło LED)
  j.    Model pojazdu elektrycznego z ogniwami wodorowymi
  w)    Montaż instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w sposób zapewniający łatwy demontaż (szybkozłączki, typowe gniazda i wtyczki 230V)
  x)    Integracja systemu akwizycji danych z serwisami internetowymi i bazą danych w sposób zapewniający prezentację on-line i off-line danych odnośnie ilości produkowanej i zużywanej energii oraz profile produkcji i zużycia.
  y)    Wdrożenie aplikacji do inteligentnego zarządzania i monitorowania stanu pracy wszystkich odbiorników.
  z)    Szkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi systemu
 • Zakres realizacji przedmiotu zamówienia dla sprzętu komputerowego zasilanego z OZE:
  aa)    Dostarczenie sprzętu komputerowego
  a.    Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym
  b.    Rzutnik multimedialny – zarządzany
  c.    Laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne – drukarka, kopiarka

 • 1.2. Parametry techniczne
  a)    portal internetowy z platformą e-learningową:
  1.Portal internetowy oraz platforma e-learningowa będą uruchomione w 3 językach (polskim, angielskim i ukraińskim);
  2.Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i instytucji wspierających MśP
  z podregionów: krośnieńsko – przemyskiego i lwowskiego z uwagi na to każde zgłoszenie będzie weryfikowane przez administratora portalu czyli przez
  STOWARZYSZENIE „PODKARPACKA EKOENERGETYKA”;
  3. Dostęp do serwisów odbywał się będzie na 3 poziomach:
  a). Poziom pierwszy dostępny będzie dla wszystkich osób, które będą chciały zasięgnąć informacji ogólnych na temat projektu i poznać jego specyfikę.
   b). Poziom drugi przeznaczony dla przedsiębiorców i instytucji wspierających MśP na poziomie tym będą zamieszczane produkty projektu: analizy, materiały seminaryjne, publikacje jak również harmonogram działań, aktualności i galeria. Produkty będą dostępne tylko po uprzednim zalogowaniu się do systemu. Logowanie się przedsiębiorcy do systemu będzie wymagało wcześniejszej rejestracji (niezbędne dane + opis przez firmę przedmiotu prowadzonej działalności oraz zakresu i formy pożądanej, przyszłej współpracy z partnerem zagranicznym). Na podstawie informacji od rejestrujących się przedsiębiorstw zostanie stworzona baza przedsiębiorców, która jako podsumowanie działań transgranicznej współpracy zostanie wydana w formie płyty CD
  i rozdystrybuowana wśród przedsiębiorców z obszaru realizacji projektu.
  c).Poziom trzeci administracyjny zastrzeżony dla administratora portalu czyli
  dla STOWARZYSZENIA „PODKARPACKA EKOENERGETYKA” oraz partnerów projektu. Wykonawca portalu zapewni obsługę i wsparcie techniczne z zakresu obsługi portalu przez okres 24 miesięcy.
  4. STOWARZYSZENIE „PODKARPACKA EKOENERGETYKA” dostarczy wszelkie materiały, które będą zamieszczane w początkowej fazie tworzenia portalu;
  5. Wszystkie Produkty projektu (np. prezentacje, materiały edukacyjne, zdjęcia) będą mogły być załączane w dowolnym formacie.
  5. Portal internetowy zostanie wykonany według indywidualnego projektu zaakceptowanego przez Zamawiającego;
  6. Portal będzie zawierał wbudowane wszystkie niezbędne zabezpieczenia.
  b)    Przenośna instalacja OZE:
  1. Przenośna instalacja ma stanowić integralny i działający system, służący do prezentacji zasad działania, korzystania i efektywności źródeł OZE.
  2. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwie największej mobilności instalacji w celu prezentacji rozwiązań na seminariach i targach.
  3. Do systemu monitoringu i zarządzania wymagany jest dostęp zastrzeżony dla administratora.
  4. Urządzenia mają posiadać wszystkie niezbędne zabezpieczenia.
  c)    Sprzęt komputerowy
  Dostarczony sprzęt komputerowy i urządzenia mają być wysokiej jakości i o parametrach nie odbiegających od standardów dostępnych na rynku. Urządzenia mają charakteryzować się niskim zużyciem energii i niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
 • 1.3    Sposób realizacji zamówienia:
  a)    Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, które dostępne są na stronie http://www.pl-by-ua.eu/pl,5,31 w zakładce Informacja i promocja – System Identyfikacji Wizualnej.
  b)    Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ma możliwość wykorzystania w celu przygotowania projektu graficznego własnych zdjęć (jeśli takie Wykonawca posiada) bądź zdjęć zakupionych w tzw. bazie zdjęć. Zamawiający nie przewiduje zlecenia wykonania specjalnych fotografii na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
  c)    Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem STOWARZYSZENIA „PODKARPACKA EKOENERGETYKA” w kwestiach dotyczących wszystkich etapów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawicielem zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych jest Pan Grzegorz Wisz.
 • 1.4    Termin realizacji przedmiotu zamówienia
  Wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się na dzień 30 listopada 2013r.