CEL OGÓLNY


Poprawa warunków rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze 2 regionów objętych projektem przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego Podregionu krośnieńsko-przemyskiego w Polsce i obwodu lwowskiego na Ukrainie poprzez realizację wspólnej inicjatywy instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

CELE SZCZEGÓŁOWE 


1.    Rozwój podmiotów wspierających przedsiębiorców, administracje publiczną, NGO, Uczelnie w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
2.    Uściślenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją publiczną, uczelniami i NGO oraz instytucjami wspierającymi OZE (klastrami) z 2 przygranicznych regionów.
3.    Zdobycie przez przedsiębiorców, administracje publiczną, NGO, Uczelnie oraz Instytucje wpierające OZE z 2 przygranicznych regionów trwałych kontaktów oraz niezbędnej wiedzy,  umiejętności i świadomości dotyczących szerszego wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii i prowadzenia współpracy transgranicznej opartych na przeprowadzonej w ramach projektu analizie w 2 regionach.
4.    Popularyzacja i wzrost promocji wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dostępu do informacji na temat OZE w 2 regionach objętych projektem.
Cele szczegółowe projektu wpływają w bezpośredni sposób na realizację założonego celu ogólnego oraz wynikają ze zdefiniowanych problemów grup docelowych przedsięwzięcia. Cele projektu przyczynią się do wsparcia przedsiębiorców, administracji publicznej, NGO, Uczelni z 2 regionów w działaniach na rzecz uściślenia między nimi współpracy, do poprawy warunków rozwoju OZE, wsparcia procesów tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju OZE. Wsparcie przewidziane w projekcie zaszczepi przekonanie o zasadności i celowości nawiązywania współpracy transgranicznej.
W czasie trwania projektu zostaną zorganizowane konferencje, seminaria, opracowane publikacje, materiały promocyjne, portal internetowy, analiza potencjału OZE, Study visits i Targi. Wszystko to prowadzić będzie do budowy klimatu sprzyjającego kooperacji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy grupami docelowymi z 3 regionów objętych projektem.